Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Wystawa "Polska pomoc"

W dniach 23. września - 7. października br. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej prezentowana była wystawa poświęcona polskiej pomocy humanitarnej oraz współpracy rozwojowej w ramach debaty z cyklu "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019: Polska pomoc humanitarna".


Czym jest pomoc humanitarna?


Pomoc humanitarna to przede wszystkim ratowanie i ochrona życia w czasie klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka, a także:

udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy oraz pomoc w tzw. „zapomnianych kryzysach";przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją, szczególnie w zakresie infrastruktury i sprzętu, w ścisłej współpracy z instytucjami lokalnymi, biorąc pod uwagę, o ile to możliwe, długoterminowe cele rozwoju;pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci), spowodowanymi przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka;działania na rzecz zapobiegania katastrofom oraz ograniczania ich skutków.

Środki na pomoc humanitarną pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa administrowanej przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W sytuacjach bardzo dotkliwych kryzysów również inne organy państwa mogą podjąć decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej ze środków znajdujących się w ich dyspozycji.


2 wyświetlenia

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Damrota 6, 40-022 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: