Zespół RODM Katowice
 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach działa od 1 stycznia 2018 roku. RODM został stworzony przez konsorcjum organizacji pozarządowych z województwa śląskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

W skład konsorcjum organizacji wchodzą:

Instytut Pracy i Edukacji - fundacja ma swoją siedzibę w Gliwicach. Głównym celem działalności Instytutu jest świadczenie usług doradczym dla podmiotów ekonomii społecznej. Fundacja współpracuje z spółdzielniami socjalnymi oraz spółkami non-profit w zakresie podnoszenia potencjału rynkowego, analizy procesu sprzedaży i audytu. Instytut wspiera międzynarodowe inicjatywy promujące rozwój współpracy państw Europy Środkowej (Via Carpathia, Trójmorze) poprzez uczestniczenie w konferencjach i panelach dyskusyjnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Fundacja realizuje wymiany młodzieżowe we współpracy z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Instytut Rozwoju Rynku Pracy - fundacja ma swoją siedzibę w Zawierciu. Instytut zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży i szkoleń. Instytut angażuje się w aktywizację międzynarodową młodzieży poprzez realizację wymian z organizacjami partnerskimi z całej Europy, współpracując w tym zakresie z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja wspiera również rozwój ekonomii społecznej poprzez powołanie do życia Mobilnej Kawiarnii - spółki non-profit zajmującej się reaktywacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

 

Instytut Wyszehradzki - fundacja ma swoją siedzibę w Cieszynie. Głównym celem działania Instytutu jest przygotowywanie i rekomendowanie rozwiązań mających na celu wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej we wszystkich sferach życia społecznego oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie. Fundacja organizuje coroczne wydarzenia: ”Visegrad Festival", będącego miejscem spotkań i wymiany kulturalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Międzynarodowego Kongresu "Nauka. Innowacje. Biznes", będącego miejscem debaty opiniotwórczych środowisk eksperckich oraz uczestników życia publicznego.