BIBLIOTEKA/MATERIAŁY

Książki:

Tomasz Orłowski - Protokół Dyplomatyczny

Kuźniar Roman - Europa w porządku międzynarodowym

Jakub Wódka (red.) - Nowa Turcja

Krzysztof Karczewski - Tradycja, imperium, geopolityka

Engdahl F. William - Absolutna dominacja. Totalitarna demokracja w nowym porządku świata

Thomas Schmid - Europa umarła, niech żyje Europa!

Moisi Dominique - Geopolityka emocji

Anne-Clémentine Larroque - Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich

Piotr Eberhardt - Słowiańska geopolityka

Stanisław Parzymies - Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie dwubiegunowości

Cabestan Jean-Pierre - Polityka zagraniczna Chin

Heriberto Araujo, Juan Pablo Cardenal - Nieuchronny podbój świata po chińsku

Andrzej Nowak, Marek Wojnar - Pamięć imperiów w Europie wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania

Anna Wróbel - Geografia ekonomiczna

Roman Kuźniar - Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika

Marta Miedzińska, Aleksandra Kusztykiewicz (red.) - Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata

Christian Meier - Powstanie polityczności u Greków

Piotr Skwieciński - Kompleks Rosji

Dariusz Karłowicz - Polska jako Jason Bourne

Carl Schmitt - Nauka o konstytucji

Remi Brague - Europa, droga rzymska

Alain Besancon - Współczesne problemy religijne

Alain Besancon - Święta Ruś

Agata Miętek, Michał J. Czarnecki (red.) - Problem ładu politycznego. Eseje o twórczości Erica Voegelina

Eric Voegelin - Poszukiwanie ładu

Eric Voegelin - Epoka ekumeniczna

Eric Voegelin - Arystoteles

Eric Voegelin - Platon

Eric Voegelin - Świat polis

Eric Voegelin - Izrael i Objawienie

Marek Cichocki, Adam Talarowski (red.) - Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego

Ludwik Ehrlich - Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

Marek Cichocki, Adam Talarowski (red.) - Prawo ludów i wojna sprawiedliwa

Jan Holzer (red.) - Demokratyzacja i prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej

Jacek Kloczkowski (red.) - Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne

Jacek Kloczkowski (red.) - Wolność. Polskie i czeskie dylematy

Jacek Kloczkowski (red.) - Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym

John O'Sullivan (red.) - Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána

Piotr Musiewicz (red.) - Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin

Artur Wołek (red.) - Udana transformacja na peryferiach?

Artur Wołek (red.) - Kryzys Unii Europejskiej

Adolf Bocheński - Między Niemcami a Rosją

Marek Budzisz - Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski

Adam Burakowski - System polityczny współczesnej Rumunii

Agnieszka Czarnecka - Marianna wciąż katolicka?

Petr Fiala - Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy

Maria i Przemysław Pilchowie - Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat

Beata Surmacz - Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje

Edward Janusz Jaremczuk (red.) - Migracje i kryzys uchodźczy w Europie

Robert Kłosowicz (red.) - Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe

R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki - Międzynarodowe stosunki kulturalne

A. Chabisińska, Z. Czachór (red.) - Bezpieczeństwo narodowe Polski

M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.) - Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego

Marek Jan Chodakiewicz - Międzymorze

Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce/Preserving Jewish Heritage in Poland

Joanna Puchalska - Polki, które zadziwiły świat

S. Pastuszka, A. Kasińska-Metryka - Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego

Cezary Żołędowski - Studenci zagraniczni w Polsce

Krzysztof Karsznicki - Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym

Tomasz Poręba - Wpływy rosyjskie w krajach bałtyckich

Kazimierz Michał Ujazdowski (red.) - V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje

Władysław Konopczyński - Polska a Turcja 1683-1792

Władysław Konopczyński - Kwestia bałtycka

Władysław Konopczyński - Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795

Władysław Konopczyński - Dzieje parlamentaryzmu angielskiego

Jacek Kloczkowski (red.) - Geopolityka i zasady

Jacek Kloczkowski (red.) - O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej

Jacek Kloczkowski (red.) - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki

Stanisław Łoś - Sprawa ukraińska

Arkady Rzegocki (red.) - Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji

Karolina Golemo (red.) - Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany

Adam Gurowski - Ameryka, Europa, Rosja

Zdzisław Krasnodębski - Zwycięzca po przejściach

Marek Magierowski - Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

Piotr Mazurkiewicz - Europa jako kinder niespodzianka

Piotr Naimski - Energia i niepodległość

Przemysław Żurawski vel Grajewski - „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii

Przemysław Żurawski vel Grajewski - Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny

Przemysław Żurawski vel Grajewski - Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004

Przemysław Żurawski vel Grajewski - Geopolityka-siła-wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem

Marek Borucki - Polacy, którzy zmienili świat (część I oraz część II)

Jan Paweł II - Misja Polonii i Emigracji

Henry Kissinger - Dyplomacja

Michał Pułaski - W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych

E. Kowalewska-Borys, K. Chomicz - Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny

Izabela i Tomasz Kaczyńscy - Śladami wybitnych Polaków

A. Skolimowska, B. Jankowski - Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju

Czasopisma:

Sprawy międzynarodowe

Polski przegląd dyplomatyczny

Le Monde diplomatique

The Economist

Przegląd Polityczny

Fronda Lux

Nowe Państwo

myśl.pl

Kronos

Arcana

Opcja na prawo

Pressje

Przegląd Polityczny

Ethos

Res Publica

Arcana

Nowa Europa Wschodnia

Dialog

Liberte

44

Christianitas

Sprawy międzynarodowe

Więź

Śląsk

Przekrój

Chidusz - magazyn żydowski

Forum

Tygodnik Powszechny

Do Rzeczy

Polityka

Dziennik Gazeta Prawna

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

MATERIAŁY

PROGRAM ZAJĘĆ: PODSTAWY GEOPOLITYKI. KRÓTKI KURS MIĘDZYNARODOWY

Debaty o sprawach międzynarodowych skupiają się na nazwiskach przywódców państw i interesach ekonomicznych. Tymczasem na drugi plan schodzą często uwarunkowania geograficzne, które zawężają możliwości prowadzenia polityki przez poszczególne kraje. Klimat, ukształtowanie linii brzegowej, korytarze rzeczne czy dostęp do wody i surowców to warunki krańcowe, których nie mogą przekroczyć nawet prowadzące najlepszą politykę państwa świata. Scenariusz warsztatu przybliża uwarunkowania geograficzne wszystkich najważniejszych regionów świata. Europa, obie Ameryki, Afryka, Bliski Wschód i Azja - wszystkie te rejony świata charakteryzują się inną specyfiką

PROGRAM ZAJĘĆ: POLONIA W PYTANIACH. POLACY ZA GRANICĄ

Ponad 18 milionów Polaków żyje za granicą. Tworzą oni Polonię, czyli naszą narodową diasporę. Jakie są główne cechy Polonii, gdzie jest najliczniejsza, jakie obyczaje kultywuje a co zarzuciła lub zmodyfikowała? Jakie organizacje polonijne działają na świecie? Na te i wiele innych pytań odpowiedź usłyszą Państwo dzięki niniejszym zajęciom.

PROGRAM ZAJĘĆ: TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY I JEGO OBLICZA

Według definicji CIA terroryzm to groźba użycia przemocy lub jej użycie dla celów politycznych przez jednostki lub grupy, niezależnie czy działają one na rzecz czy też w opozycji do ustanowionej władzy państwowej, w sytuacji, gdy powyższe działania mają przerazić lub zastraszyć więcej osób niż tylko bezpośrednie ofiary - scenariusz zajęć zakłada omówienie zjawiska, jego historii oraz najważniejszych organizacji terrorystycznych na świecie.

 

PROGRAM ZAJĘĆ: CO NAM MÓWI OPEN DATA?

Czy ślady zostawiane przez nas w internecie są jeszcze prywatne czy już publiczne? Czy mamy świadomość jakie informacje udostępniamy i do czego mogą zostać wykorzystane? Z jakich narzędzi możemy skorzystać w celu znalezienia interesujących nas informacji? Czy tzw. prawo do zapomnienia może zostać zrealizowane? - między innymi te zagadnienia omawiane są w ramach niniejszego scenariusza zajęć.

PROGRAM ZAJĘĆ: EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

  European Solidarity Corps jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

 

Scenariusz zajęć zakłada omówienie: misji i zasad programu,, procedury aplikowania, benefitów dla osób biorących udział w programie, poszukiwania lokalizacji i organizacji.

PROGRAM ZAJĘĆ: SOFT POWER PAŃSTW. PROMOCJA MARKI POLSKA

W zglobalizowanym świecie większość krajów aktywnie promuje swoje interesy narodowe i stara się wywierać wpływ na zagraniczną opinię publiczną dążąc do tego, by ich głos był słyszany, a stanowisko w kluczowych kwestiach zrozumiałe.  W swoich działaniach państwa posługują się coraz częściej tzw. „brandingiem narodowym”, zwanym też „brandingiem krajów”, wykorzystując lub tworząc świadomie od podstaw markę swojego kraju, jako narzędzie wpływu, informacji i promocji. Omówienie tego zagadnienia oraz analiza sytuacji w Polsce to przedmiot niniejszego warsztatu.

PROGRAM ZAJĘĆ: AKSAMITNA REWOLUCJA W ARMENII

W kwietniu 2018r. doszło w Armenii do masowych protestów, szczególnie na ulicach Erywania, które doprowadziły do dymisji urzędującego premiera i powołania na to stanowisko Nikola Pashinyana. Zajęcia mają na celu opowiedzenie o współczesnej sytuacji geopolitycznej Armenii oraz perspektywach na przyszłość.

PROGRAM ZAJĘĆ: VIA CARPATIA - MIĘDZY PÓŁNOCĄ A POŁUDNIEM

Program prelekcji na temat nowego połączenia drogowego z Litwy do Grecji i Turcji o nazwie Via Carpatia. Jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla rozwoju współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prezentacja zawiera najważniejsze informacje o projekcie a także jego perspektywy na przyszłość.

PROGRAM ZAJĘĆ: MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE

Warsztat ma na celu omówienie zagadnienia mniejszości narodowych w Polsce zarówno w przeszłości jak i współcześnie. W tradycji ideowej I Rzeczpospolitej istnieje tolerancja religijna i etniczna - Żydzi, Ormianie, Białorusini, Ukraińcy znajdowali na terenach Polski miejsce, w którym nie groziły im prześladowania. Po 1945r. Polska stała się jednak najbardziej jednolitym etnicznie krajem w Europie. Jak wpłynęło to na postawę Polaków względem cudzoziemców? Czy Polska jest krajem tolerancyjnym? 

PROGRAM ZAJĘĆ: ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Scenariusz zajęć zakłada przedstawienie najważniejszych funkcji ONZ, jej organy oraz znaczenie dla współczesnego świata.

PROGRAM ZAJĘĆ: UNIA WIELU PRĘDKOŚCI - EUROPA JAKO OBSZAR WIELKICH RÓŻNIC

Program warsztatów o sytuacji we współczesnej Europie. Omawia najważniejsze instytucje UE. Wskazuje najważniejsze dane i statystyki które dowodzą, iż Europa jest bardziej, niż jest to powszechnie podkreślone, obszarem różnic, a nie spójnych interesów.

PROGRAM ZAJĘĆ: PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

Program warsztatów o protokole dyplomatycznym dla szkół średnich. Przedstawia on genezę pojęcia i praktyki stosowania protokołu dyplomatycznego oraz omawia najważniejsze zagadnienia: zasadę precedencji, tytułowanie, organizacja przyjęć.

Please reload